Media Evolution – Stadgar

STADGAR

för MEDIA EVOLUTION Ideell förening

Antagna vid kon­stituerande förenings­stämma den 17 december 2008.
Reviderade vid Ordinarie föreningsstämma den 31 mars 2011.
Reviderade och omarbetade 20 mars 2012. Reviderade 2015-06-12.

§ 1            Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Media Evolution Ideell förening (”Föreningen”).
Föreningen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 2            Föreningens vision och syfte 

Föreningen har som vision att skapa en världsledande miljö där mediebranschernas aktörer möts vilket leder till innovation och att nyskapade entreprenörskap frodas.
Syftet med Föreningen är att med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer stödja medlemmarnas verksamheter så att det regionala näringslivet i Skåne och Blekinge utvecklas och blir starkare.

Föreningen bedriver allmännyttig verksamhet utan vinstintressen.

§ 3            Föreningens verksamhet och mål

Föreningen skall ensam, i samarbete med annan part, i samarbete med andra     parter eller som medlem i andra föreningar sikta mot sin vision och arbeta i linje med sitt syfte genom:

 • att skapa regionala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola, företag och näringsverksamhet
 • att utförande av aktiviteter för att sprida kunskap angående utveckling inom teknik och vetenskap, varigenom högskola, företag/näringsidkare och andra kan utveckla samarbets­former som möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamhet,
 • att verka för att bidra till spridandet av grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling,
 • att som medlem i andra föreningar medverka till utveckling av företag och företagsidéer,
 • att etablera stöd till medlemmarna som förbättrar och utvecklar deras operativa verksamhet
 • att genomföra marknadsföringsinsatser som förbättrar medlemmarnas konkurrenskraft och därmed konkurrenskraften hos det regionala näringslivet i Skåne och Blekinge, som förbättrar attraktionskraften hos Skåne och Blekinge som en region för utbildning, forskning samt utveckling av företag och näringsverksamhet.
 • att låta all operativ verksamhet i Föreningen genomföras av det helägda bolaget Media Evolution Southern Sweden AB (”MEAB”).

§ 4            Medlemskap samt rättigheter och skyldigheter

Föreningen kan som medlem anta juridisk person som bedriver näringsverksamhet (”Näringslivet”), offentliga verksamhet i regionen (”Offentliga”) samt högskolor/universitet (”Akademin”).

Som medlem antas endast sökanden som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till den vision och syfte Föreningen har.

Ansökan om inträde i Föreningen kan göras när som helst under året och görs skriftligen till föreningens styrelse som beviljar eller avslår medlemskap. Närmare anvisningar om ansöknings­för­farandet beslutas av styrelsen.

Föreningen skall hålla en medlemsförteckning över de medlemmar som föreningen har.

Medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen har rätt att få den service och de rättigheter som föreningen beslutar om att tillhandahålla medlemmarna.

Medlem är skyldig att erlägga av Föreningen beslutade medlemsavgifter, följa dessa stadgar och de beslut som Föreningen fattar.

§ 5            Utträde

Medlem som önskar gå ur Föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma. Medlemskapet upphör vid utgången av det år då uppsägningen av medlemskapet äger rum.

§ 6            Medlemsavgift

Medlemmar som finns registrerade i medlemsförteckningen vid ordinarie föreningsstämma betalar hel årsavgift i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Nya medlemmar som fått medlemskap under första halvåret betalar hel årlig medlems­avgift under första året som medlem.

Nya medlemmar som fått medlemskap under andra halvåret betalar halv årlig medlems­avgift under första året som medlem. Medlemskap ingås vid inträde av förening och gäller 12 månader framåt.

§ 7            Intäkter

Förutom medlemsavgifter utgör bidrag från enskilda medlemmar också intäkter till Före­ningen. Föreningen får dessutom motta andra bidrag som stärker dess verksamhet, under förutsättning att bidragen inte knutits till villkor som ej är förenliga med föreningens stadgar. Föreningen kan söka och driva offentligt finansierade projekt. Föreningen kan ge i uppdrag till MEAB söka och driva offentligt finansierade projekt.

§ 8            Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen.

§ 9            Firmateckning

Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen äger rätt att besluta om att firmateckning skall ske av en särskild person eller av två eller flera personer i förening.

§ 10          Revision

För granskning av föreningens verksamhet och dess räkenskaper skall föreningsstämman utse en eller maximalt två godkända eller auktoriserade revisorer med mandattid ett år.

Föreningsstämman kan även utse en lekmannarevisor för att granska om föreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och om föreningens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn har mandattid ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötes- och styrelse­protokoll jämte övriga relevanta handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna till handa senast åtta veckor före föreningsstämma.

Revisorerna skall enligt god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisions­berättelse senast 30 dagar före föreningsstämma.

Revisor och lekmannarevisorn skall på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i de kommuner, regioner och landsting som är medlemmar i föreningen.

§ 11          Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra föreningsstämma med två tredjedels majoritet.

§ 12          Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut om upplösning av föreningen vid två på varandra följande föreningsstämmor. Vid dessa två beslut för upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet.

Om upplösning av föreningen beslutats, skall enligt majoritetsbeslut vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulderna fördelas enligt följande; 1. Fördelas till likvärdig organisation. 2. Fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är med­lemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i medlems­avgifter under de senaste tio åren, eller den kortare tid som föreningen varit verksam.

§ 13          Föreningsstämma

Föreningsstämma skall hållas varje år under andra kvartalet och efter det att senaste räkenskapsår avslutats. Föreningsstämma skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer.

På föreningsstämma skall ett ombud för medlemmar som tillhör Näringslivet, ett ombud för medlemmar som tillhör Offentliga, ett ombud för medlemmar som tillhör Akademin samt av föreningen godkänd revisor deltaga.

Styrelsen skall tillhandahålla kallelse, föredragningslista och övriga handlingar som behövs för genomförande av föreningsstämma dels till deltagare på föreningsstämma och dels till alla medlemmar. Dokumentationen skall distribueras genom e-post och kunna avhämtas på Internet senast fem veckor (35 dagar) före mötet.

Förslag och framställningar som skall framläggas till föreningsstämma skall vara skriftliga och inlämnade till styrelsens ordförande senast åtta veckor (56 dagar) före mötet. Förslag om stadgeändring, förrättande eller upphävande av val, övergång av verksamhetsform eller föreningens upplösning får inte behandlas som ”övrig fråga”.

Vid föreningsstämma skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av en protokolljusterare
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt lekmannarevisorns granskningsrapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Val av styrelseledamöter för perioden fram till och med närmast följande föreningsstämma
 11. a) val av styrelseledamöter från Näringsliv
  b) val av styrelseledamöter från Offentliga
  c) val av styrelseledamöter från Akademi
 12. Val av en eller två godkända revisorer och vid behov lekmannarevisor
 13. Fastställande av årsavgifter för medlemmar
 14. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställningar
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

§ 14          Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan hållas vid behov. Extra föreningsstämma skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer.

På extra föreningsstämma skall ett ombud för medlemmar som tillhör Näringslivet, ett ombud för medlemmar som tillhör Offentliga, ett ombud för medlemmar som tillhör Akademin samt av föreningen godkänd revisor deltaga. Styrelsen kallar dessa till extra föreningsstämma.

Styrelsen skall tillhandahålla kallelse, föredragningslista och övriga handlingar som behövs för genomförande av extra föreningsstämma dels till deltagare på extra föreningsstämma och dels till alla medlemmar. Dokumentationen skall distribueras genom e-post och kunna avhämtas på Internet senast tre veckor (21dagar) före extra föreningsstämma.

Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

§ 15          Rösträtt och beslutsmässighet

Vid föreningsstämma och extra föreningsstämma har medlemmarna rätt att föra sin talan och utöva sin rösträtt genom det ombud som medlemmarna från Näringslivet utsett, genom det ombud för medlemmarna från Offentliga utsett och genom det ombud för medlemmarna från Akademin utsett. Övriga deltagare saknar rösträtt.

Vid föreningsstämma och extra föreningsstämma har ombudet från Näringslivet en röst, ombudet från Offentliga en röst och ombudet från Akademin en röst.

Eventuellt förekommande val vid föreningsstämman skall ske öppet. Styrelseledamot får delta i överläggningarna på föreningsstämman.

Såsom föreningsstämmans och extra föreningsstämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Valärenden avgörs vid lika röstetal genom lottning. I annan fråga gäller vid lika röstetal den mening om vilken de flesta röstande förenat sig eller, om antalet röstande är lika, den mening som biträds av föreningsstämmans och extra föreningsstämmans ordförande.

§ 16          Styrelsens sammansättning och mandattid

Representationen till styrelsen utses av Näringslivet, Akademin och Offentliga.

Var och en av parterna ansvarar för att det antal ledamöter som stadgarna tillåter är tillsatta och att de personer som tillsätts är anställda hos medlemmar.

Styrelsen skall bestå av fyra personer som representanter Näringslivet, tre personer som representanter Akademin och fem personer som representanter Offentliga.

Styrelsen utser ordförande inom sig vid konstituerande sammanträde. Ordförande kan utses ur grupperna, akademi, näringsliv eller offentlig sektor.

Styrelsen i Föreningen utser styrelsen i MEAB.

Styrelseledamöter väljs för maximalt fyra räkenskapsår.
Mandatperioden löper fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Näringslivet ansvarar för fyra ledamöter. Akademin utser tre ledamöter och det Offentliga utser fyra ledamöter.

Ledamöterna som avgår innan mandattiden ersätts bara för den tid som återstår av mandattiden. En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som går in i deras ställe. Detta sker, om inte annat är beslutat, efter styrelseordförandens bestämmande.

Styrelsen skall endast bestå av ordinarie ledamöter.

När representant från näringslivet innehar posten som ordförande i styrelsen utökas antalet ledamöter från näringslivet från fyra till fem. Skälet är att ordföranden har en begränsad roll att delta i mötesdebatten och att balansen i styrelsen på det sättet blir begränsande.

Styrelsen skall därför i god tid innan ett årsmöte meddela valberedningen i näringslivet hur styrelsen avser att konstituera sig efter årsmötet.

Styrelsen beslutar vid sitt första styrelsemöte efter en föreningsstämma eller extra föreningsstämma om ordförande och vice ordförande för tiden till nästa föreningsstämma.

§ 17          Styrelsens uppgifter och ersättning

Det ankommer på styrelsen att årligen förbereda föreningsstämma.

Mellan föreningens stämmor är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter och verksamhet. Styrelsen skall därvid följa gällande stadgar samt av föreningsstämman fattade beslut och därvid ta de initiativ och fatta de beslut som ligger inom ramen för gällande avtal och förekommande myndighetsbeslut.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden. Styrelsen har rätt att medge enskild medlem eller annan närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med styrelsen.

Ordföranden eller vice ordföranden är föreningens ombud vid stämmor eller motsvarande i organisationer i vilka föreningen har rättigheter och skyldigheter som medlem eller ägare, om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen i föreningen skall tillika vara styrelse i föreningens helägda aktiebolag.

Styrelsemöte i föreningen och i bolaget hålls i samband med varandra.

Inget arvode utgår till styrelseledamöterna.

§ 18          Verksamhetschef

Föreningen leds av en verksamhetschef (”Verksamhetschefen”) som utses av styrelsen.

Verksamhetschefen är adjungerad till styrelsen och har närvaro-, yttrande och förslagsrätt i styrelsen samt ansvarar för beredning, beslut och verkställighet av de beslut som styrelsen och stämman beslutar. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns en sekreterare vid styrelsemötena.

§ 19          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet utsedda ledamöter är närvarande, varav en skall vara ordföranden eller vice ordföranden.

Beslut skall om möjligt fattas med enhällighet och samtliga beslut skall fattas mot bak­grund av detta syfte. Kan enighet inte uppnås gäller att beslut enligt sedvanliga majo­ritetsregler. Vid lika röstetal har styrelseordföranden utslagsröst.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokoll justeras av ordföranden och av en av de närvarande ledamöterna.

§ 20          Nomineringsmöte

Senast fyra veckor (28 dagar) före föreningsstämma skall Verksamhetschefen tillse att det genomförs varsitt nomineringsmöte med Näringslivet, Akademin och det Offentliga. Kallelserna till nomineringsmötena skall ske tre veckor (21 dagar) innan mötena äger rum. Kallelsen sker på Verksamhetschefens ansvar.

Vid nomineringsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits.
 4. Val av ombud till föreningsstämma fram till och med nästa föreningsstämma, jämte ersättare för denne enligt § 15.
 5. Val av ledamöter till föreningens styrelse, enligt § 16.
 6. Val av ledamöter till nomineringskommitténs valberedning jämte ersättare.
 7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens föreningsstämma eller styrelse uppdragit åt nomineringskommittén att förrätta.
 8. Ärende som styrelsen underställt nomineringskommittén.

§ 21          Valberedning

Föreningen behöver ingen egen valberedning, eftersom varje part utser sina representanter.

Nomineringen av ledarmöten till styrelserna (Föreningen och MEAB har samma styrelse) sker på nomineringsmöten inom varje parts område Näringsliv, Akademi och Offentliga. De är ej påverkbara vid föreningsstämman utan respektive nomineringsmötes beslut gäller.

§ 22          Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att: betala av föreningsstämman beslutade medlemsavgifter; motarbetat föreningens vision, syfte eller föremål; uppenbarligen skadat föreningens anseende eller intresse.

Beslut om avstängning av medlem delegeras till styrelsen, föreningsstämman eller extra föreningsstämma skall fatta sådant beslut om uteslutning. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att skrift­ligen yttra sig samt att ärendet behandlats av styrelsen.

§ 23          Tvist

Tvist mellan Föreningen och medlem i Föreningen skall avgöras av skiljemän enligt Lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö.